Skoči na vsebino

Splošni pogoji nagradne igre

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre
»SANJSKO SPANJE V NOVI POSTELJNINI«

1. Organizator in partner nagradne igre
Organizator nagradne igre »SANJSKO SPANJE V NOVI POSTELJNINI« je Epacka spletni marketing Gregor Benigar sp., Gabrje 1, 6250 Ilirska Bistrica v nadaljevanju organizator; partner nagradne igre pa je TEX IDEA d.o.o., Kostanjeviška cesta 51, 5000 Nova Gorica.

2. Potek nagradne igre
Nagradna akcija poteka od 18.5.2021 do vključno 31.5.2021 na https://pocenidarila.si/. Nagradno igro podpira tudi njena FB stran.

3. Sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki:

  • Komentirajo objavo ”NAGRADNA IGRA sanjsko spanje v novi posteljnini”
  • Všečkajo stran Poceni darila
  • Označijo prijatelje v objavi ”NAGRADNA IGRA sanjsko spanje v novi posteljnini” izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja.

Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ter partnerju nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
Ena oseba lahko sodeluje le enkrat v nagradni igri

4. Nagrada, načini njene pridobitve ter obveznosti
Partner prispeva nagrado te nagradne igre: : 1x posteljna garnitura Tex.Idea Wave Violet v velikosti 140x200cm, ter ujemajoča napenjalna rjuha v lila barvi, velikost 90x200cm in poskrbi za dostavo nagrade na nagrajen-kin/čev naslov.
Za nagrado nagradne igre »SANJSKO SPANJE V NOVI POSTELJNINI« se potegujejo vsi, ki bodo v razpisanem roku trajanja nagradne igre in v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja in pravili nagradne igre komentirali objavo, SANJSKO SPANJE V NOVI POSTELJNINI, všečkali stran Poceni darila in označili prijatelja/e v objavi SANJSKO SPANJE V NOVI POSTELJNINI.

Med prijavljenimi kandidat-kami/i bomo izbrali en-o/ega, ki bo dobil nagrado: 1x posteljna garnitura Tex.Idea Wave Violet v velikosti 140x200cm, ter ujemajoča napenjalna rjuha v lila barvi, velikost 90x200cm.. Nagrajen-ko/ca bo izbral predstavnik Epacka spletni marketing Gregor Benigar sp. in sicer naključno z žrebanjem.

5. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija spletne strani https://pocenidarila.si/ in njene FB strani ter izvajanje trženjskega komuniciranja v okviru prej omenjenih medijev. Tako partner kot organizator nagradne igre pridobita bazo sodelujočih kandidat-k/ov v nagradni igri. Na pridobljeno bazo lahko pošiljata sporočila za javnost, promocijski material ter tudi konkretne komercialne ponudbe.

6. Pristojnosti predstavnika organizatorja:
Predstavnik organizatorja ima sledeče pristojnosti:
• Nadzor poteka nagradne igre in določitev nagrajen-ke/ca, v skladu s temi pravili nagradne igre, ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoč-a/- kandidat-ka/- kakorkoli ravnal v nasprotju s pravili te igre.
• V kolikor določen-o/ega sodelujoč-o/ega kandidat-ko/a sumi nespoštovanja pravil te nagradne igre, ji/mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal-a/- v skladu s pravili te nagradne igre. Sodelujoč-a/i kandidat-ka/- mora v tem primeru v roku 7 dni od poslanega e-poštnega obvestila o sumu nespoštovanja pravil nagradne igre s strani predstavnika organizatorja, temu nesporno dokazati, da to ne drżi. V kolikor sodelujoč-a/i kandidat-ka/- tega ne dokaže na način, kot ga je predpisal predstavnik organizatorja oziroma se ne odzove na njegov poziv, jo/ga ima predstavnik organizatorja pravico nemudoma diskvalificirati.
• Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova ali njihovih telefonskih ali mobilnih številk.
• Odločitve predstavnika organizatorja glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih kandidat-k/ov v akciji so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah predstavnika organizatorja se sestavi zapisnik.

7. Izbor z žrebanjem ter obveznosti izhajajoče iz nagradne igre
Predstavni-ca/k pokrovitelja nagradne igre bo dne: 1.6.2021, na naslovu: Kostanjeviška cesta 51, 5000 Nova Gorica., naključno izbral-a/- nagrajen-ko/ca z žrebanjem. V izboru se bodo upoštevali prejeti odgovori na nagradno vprašanje do vključno 31.5.2021 pod objavo : »SANJSKO SPANJE V NOVI POSTELJNINI«

Izbran-a/i nagrajen-ka/ec bo na dan izbora obvešče-na/n o prejetju nagrade po e-pošti ali Facebook Messengerja ali Facebook strani Poceni darila. Ime nagrajen-ke/ca bo tudi objavljen na Facebook strani.
Komisija bo nagrajen-ko/ca ponovno preverila, če je sodelova-la/l v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja in pravili nagradne igre.

Ker znesek nagrade ne presega vrednosti 42,00€ nagrajenc-u/ki ni potrebno predložiti predložiti organizatorju nagradne igre natančne osebne podatke in podatke o davčnem statusu: davčno številko in davčno izpostavo.

Če se posamezn-a/i nagrajen-ka/ec na obvestilo o izboru nagradne igre »SANJSKO SPANJE V NOVI POSTELJNINI« ne odzove v roku 14 dni od prejema obvestila, da je prejemnik nagrade, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru podeli drug-i/emu sodelujoč-i/emu kandidat-ki/u.

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagrado rešuje partner nagradne igre. Organizator je v primeru reklamacij v zvezi z nagrado prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do izbranih kandidatov.

Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajen-ka/ec v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajen-ka/ec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade in sodelovanja v nagradni igri.

8. Ostale obveznosti organizatorja in partnerja
Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator nagradne igre, in sicer:
• dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hrani v prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta;
• dokumentacija v zvezi z nagrajen-kami/ci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi;
Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti.

Organizator in partner ne krijeta stroškov komunikacije in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.
Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.

9. Tolmačenje členov pravil
Za tolmačenje posameznih členov pravil sta pristojna organizator in partner nagradne igre. Morebitne napake v izvedbi nagradne igre bo organizator reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve teh pravil lahko organizator razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradne igre na vpogled sodelujočim kandidat-kam/om.

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu sodelujoče kandidat-ke/e obvestil o vsaki spremembi pravil.

10. Preklic sodelovanja
Sodelujoč-a/i kandidat-ka/- lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-naslov: maja.benigar@spletni-marketing.biz. Po prejemu tega sporočila, ga organizator izključi.

11. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator na elektronskem naslovu: maja.benigar@spletni-marketing.biz. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujoč-o/ega kandidat-ko/a oziroma po potrebi tudi vse ostale.

12. Ostalo
S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoč-a/i kandidat-ka/- strinja z vsemi zgoraj naštetimi pravili in pogoji.

13. Druge določbe
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da sodelujoč-a/i kandidat-ka/- soglaša s Splošnimi pogoji sodelovanja in pravili nagradne igre.

14. Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre ter kje se nahajajo
Pravila nagradne igre so na vpogled na spletni strani https://pocenidarila.si/splosni-pogoji-nagradne-igre.

15. Uporaba osebnih podatkov
Nagrajen-ka/ec nagradne igre dovoljuje objavo posredovanih osebnih podatkov na spletni strani https://pocenidarila.si/splosni-pogoji ter na njeni FB strani ter v medijih partnerja in se strinjajo z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre. Nagrajen-ka/ec se prav tako strinja, da s sodelovanjem v nagradni igri dovoli organizatorju in partnerju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

S sodelovanjem v nagradni igri igre »SANJSKO SPANJE V NOVI POSTELJNINI« sodelujoč-e/i kandidat-ke/i potrjujejo, da so seznanjeni s Splošnimi pogoji sodelovanja in pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Vsi osebni podatki bodo varovani v skladu z 9. členom tega dokumenta in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Sodelujoč-e/i kandidat-ke/i nagradne igre potrjujejo, da so s Splošnimi pogoji sodelovanja seznanjeni, jih sprejemajo ter da so posredovali resnične podatke in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu z njimi.

16. Reševanje sporov
Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni igri: 18.5.2021